Algemene voorwaarden fotoreizen

Overeenkomst

 Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Mijnfotoreis.nl (zijnde een merknaam van Fotografie Edward Mackenzie), en de deelnemer aan de door hem georganiseerde fotoreizen

 • De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan na de schriftelijke of mondelinge verklaring van de deelnemer dat hij/zij wenst deel te nemen aan de reis en de schriftelijke bevestiging daarvan door de aanbieder, die daarbij de algemene voorwaarden bijvoegt
 • De overeenkomst wordt verbindend na voldoening van de verplichte aanbetaling; na ontvangst hiervan zijn partijen gehouden aan nakoming van de overeenkomst
 • De eerste termijn van de betaling geldt tevens als acceptatie van deze algemene voorwaarden
 • De overeenkomst betreft de omschrijving van de (pakket)reis (bestemming, vervoer, verblijf, activiteiten, kosten) zoals deze is gepubliceerd op de website van de aanbieder; bij tussentijdse wijzigingen in de aangeboden reis zal de aanbieder de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen
 • Kennelijke fouten en vergissingen in de informatie van de aanbieder kunnen niet leiden tot claims
 • De aanbieder heeft het recht om onvoorziene en onvermijdelijke meerkosten (zoals bijvoorbeeld onvoorziene kostenstijging) door te berekenen aan de deelnemer; de aanbieder informeert de deelnemer hierover tijdig
 • De deelnemer heeft het recht bedoelde kostenstijging binnen drie dagen na melding hierover af te wijzen; de aanbieder heeft vervolgens het recht de overeenkomst op te zeggen onder terugbetaling van de reeds betaalde reissom, uitgezonderd de aanbetaling
 • De deelnemer verstrekt aan de aanbieder alle informatie die door hem wordt gevraagd, voor zover deze noodzakelijk is i.v.m. de organisatie van de reis
 • Het niet verstrekken of verzwijgen van voor deze reis relevante informatie door de deelnemer kan leiden tot eenzijdige annulering van de overeenkomst door de aanbieder onder inhouding van de aanbetaling

Betaling

 • Voor deelname aan een fotoreis gelden de tarieven zoals deze op het moment van betaling op de website mijnfotoreis.nl vermeld staan; de vermelde tarieven zijn inclusief btw
 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname aan de fotoreis; hierin wordt aangegeven welk bedrag als aanbetaling (ca. 25% van de totale reissom) en als resterend bedrag dient te worden voldaan
 • Indien de overeenkomst binnen 60 dagen voor vertrek tot stand komt dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijnen  ontvangt de deelnemer een schriftelijke herinnering. Indien de betaling dan nog uitblijft vervalt de overeenkomst en heeft de aanbieder het recht annuleringskosten in rekening te brengen ter hoogte van de (al dan niet gedane) aanbetaling

  

Annulering

 • De aanbieder heeft het recht de reis tot vier weken voor aanvang te annuleren als het minimum aantal deelnemers, zoals vermeld in de beschrijving op de website van de aanbieder niet is bereik
 • In het geval dat de deelnemer aan de fotoreis de boeking tot uiterlijk 60 dagen voor aanvang annuleert ontvangt hij/zij het gehele dan betaalde bedrag terug, onder inhouding van de gedane aanbetaling
 • In het geval dat de deelnemer aan de fotoreis de boeking uiterlijk 40 dagen voor aanvang annuleert ontvangt hij/zij 60% van het dan betaalde bedrag terug , onder inhouding van de aanbetaling
 • In het geval dat de deelnemer aan de fotoreis de boeking uiterlijk 20 dagen voor aanvang annuleert ontvangt hij/zij 40% van het dan betaalde bedrag terug, onder inhouding van de aanbetaling
 • In het geval dat de deelnemer aan de fotoreis de boeking uiterlijk 10 dagen voor aanvang annuleert ontvangt hij/zij 30% van het dan betaalde bedrag terug, onder inhouding van de aanbetaling
 • Bij annulering binnen 10 dagen voor vertrek vervalt het recht op teruggave van de reissom
 • Als reden voor annulering kan alleen overmacht of (ernstige) ziekte worden aangevoerd. Persoonlijke omstandigheden, (verwachte) weersomstandigheden etc. gelden niet als rechtmatige reden tot annulering
 • De deelnemer wordt geacht te beschikken over een reis- en annuleringsverzekering
 • In het geval dat de fotoreis onverhoopt door de aanbieder moet worden geannuleerd ontvangt de deelnemer het gehele op dat moment door hem/haar betaalde bedrag terug. Aanspraak op teruggave geldt uitsluitend de kosten van de fotoreis zoals gepubliceerd op de website op het moment van boeking

 

Zorgplicht aanbieder

 • De aanbieder heeft de fotoreis zorgvuldig samengesteld en voorbereid. Mochten zich omstandigheden voordoen die noodzaken tot afwijking van het samengestelde programma dan zal dit in overleg met de deelnemers worden besproken. Aan de omschrijving in het programma kunnen geen rechten worden ontleend
 • De aanbieder draagt zorg voor zo veilig mogelijke omstandigheden tijdens de reis. De deelnemer houdt zich aan de aanwijzingen van de aanbieder, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn
 • De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van overmacht of omstandigheden die niet door hem kunnen worden beïnvloed
 • De aanbieder heeft de verblijfsaccommodatie(s) met zorg gekozen. Mochten er desondanks klachten zijn zal de aanbieder deze in goed overleg met de beheerder en de deelnemer proberen op te lossen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend
 • De aanbieder is gehouden de overeenkomst uit te voeren conform de verwachtingen die de deelnemer daarvoor redelijkerwijs op grond van de verstrekte informatie kan hebben
 • In het geval dat de aanbieder niet in staat is tot nakoming van (onderdelen van) de aangegane overeenkomst heeft deze een inspanningsverplichting om de betreffende (onderdelen van de) reis alsnog op andere wijze te (doen) realiseren
 • De aanbieder verplicht zich een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid af te sluiten
 • Indien onderdelen van de reis door onvoorziene omstandigheden, buiten de schuld van de aanbieder niet kunnen worden gerealiseerd kan de aanbieder daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld
 • De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die kan worden verhaald op een krachtens deze voorwaarden verplichte verzekering, opgenomen in de paragraaf ‘Zorgplicht deelnemer’

 

Zorgplicht deelnemer

 • Deelname aan de fotoreis geschiedt voor eigen risico van de deelnemer.
 • De deelnemer draagt tijdig zorg voor het transport naar de startlocatie van de reis zoals aangegeven in de omschrijving op de website van de aanbieder. Bij niet-tijdige aankomst op de startlocatie heeft de aanbieder het recht de reis te starten en is de deelnemer verantwoordelijk voor aansluiting bij de groep
 • De deelnemer draagt zorgt voor alle naar hem of haar inzicht noodzakelijke verzekeringen (waaronder in elk geval een ziektekosten-, aansprakelijkheids-, reis- en annuleringsverzekering) en alle benodigde (reis)documenten; indien de deelname door het ontbreken daarvan niet (geheel) kan doorgaan kan de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daaruit voortvloeit
 • De deelnemer draagt zorg voor adequate uitrusting qua kleding, schoeisel en uitrusting, zulks naar eigen inzicht maar rekening houdend met uiteenlopende weersomstandigheden en temperaturen
 • De deelnemer houdt zich tijdens de reis aan de aanwijzingen van de aanbieder; bij afwijking van deze aanwijzing draagt de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen
 • De deelnemer kan de aanbieder niet aansprakelijk stellen voor schade door, of de gevolgen van lichamelijk letsel, verlies of gedragingen van de deelnemer
 • De deelnemer gedraagt zich als een goed reisgenoot. Indien de deelnemer zodanig hinde oplevert voor de andere deelnemers of de aanbieder dat de voortzetting van de reis in gevaar komt kan de aanbieder de deelnemer uitsluiten van voortzetting van de reis; de kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer
 • Roken is tijdens het vervoer, het verblijf in accommodaties en andere ruimtes niet toegestaan

 

Privacybepalingen

 • De aanbieder verklaart de hem ter beschikking gestelde persoons- en bereikbaarheidsgegevens niet anders te gebruiken dan noodzakelijk is voor het organiseren van de fotoreis waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld
 • Het emailadres van de deelnemer zal alleen met diens toestemming worden opgeslagen voor later gebruik, zoals voor de toezending van een nieuwsbrief
 • Foto’s, gemaakt tijdens de fotoreis, worden uitsluitend gebruikt na mondelinge toestemming van de persoon c.q. personen die op deze foto’s herkenbaar in beeld zijn

 

Slotbepalingen

 • Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de door aanbieder gegeven informatie redelijkerwijs mocht hebben als gevolg van omstandigheden die noch aan de aanbieder, noch aan de deelnemer zijn toe te schrijven draagt ieder de eigen schade, voor zover van toepassing
 • Eventuele onvrede en/of klachten dienen terstond te worden gemeld aan de aanbieder, zodat deze in goed overleg kan zorgen voor een passende oplossing. Eventuele voortijdige beëindiging van de reis door gewichtige omstandigheden c.q. overmacht kan niet leiden tot financiële aansprakelijkheid van de aanbieder
 • Indien een klacht niet tot tevredenheid van de deelnemer kan worden opgelost kan hij/zij binnen 8 dagen na terugkeer deze schriftelijk indienen bij de aanbieder; deze zal dan binnen 8 dagen een schriftelijk voorstel doen voor afhandeling van de klacht
 • Indien partijen niet tot een vergelijk kunnen komen heeft de deelnemer het recht de klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter; vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen één jaar na de geplande vertrekdatum